Lossepladsgas


Lossepladsgas


Lossepladsgas kommer fra det organiske affald der deponeres på lossepladsen. Affaldet er dækket og komprimeres mekanisk.

Forholdene bliver anaerobe når der ikke tilføres ilt, hvorved det organiske affald nedbrydes så der produceres gas. Gas opbygges efterhånden og frigives langsom til atmosfæren. Lossepladsgas består af metan, kuldioxid og andre spor af gasser.

På grund af de potentielle farer (eksplosionsfare og global opvarmning) som følge af den metangas der er til stede i lossepladsgas, er indsamling af gassen et vigtigt element i affaldshåndtering. Udover at være en drivhusgas, der er væsentligt mere ødelæggende for ozon end kuldioxid (CO2), er metan også meget brandfarligt. En effektiv indvinding af gassen med varme og elproduktion er afgørende for bevarelsen af miljøet.

Indvinding af gas fra en losseplads er en af de bedste måder at reducere CO2-udledningen hvilket skyldes det faktum, at metangas fra lossepladsen er 21 gange så kraftig som drivhusgas i forhold til CO2. Hvis gassen kan destrueres i en fakkel eller anvendes i en gasmotor reduceres udledning af drivhusgas betydeligt.

Ved tilslutning til nettet under en Feed-In Tariff (FiT) ordning vil den solgte elektricitet generere indtægter, der kan finansiere implementering og drift af deponeringsanlæg over hele verden.

Ingeniørerne hos Q2 har udført mange test pumpning, lossepladsgas produktion prognoser og feasibility beregninger på verdensplan. Q2 har de praktiske erfaringer med at gennemføre komplette lossepladsgasanlæg, herunder container-baserede kraftvarmeværker.