Fødevareaffald til energi


Fødevareaffald til energi


Affald til energi er en form for energiudnyttelse, hvor energi genereres i form af elektricitet og varme i forbindelse med affaldsbehandling.

Anaerob behandling karakteriseres ved en række biologiske processer, hvor organisk materiale behandles i et iltfrit miljø hvorved materialet nedbrydes af mikroorganismer. Brug af anaerob behandling af affald reducerer belastningen på lossepladsen, da det organisk madaffald anvendes i biogasreaktorer hvor der produceres biogas. Efter den anaerobe behandling bruges den afgassede biomasse som gødning til landbruget.

Madaffald sorteres ved kilden hvorefter det indsamles og transporteres til biogasanlægget. Her udføres en eftersortering så kun den organiske fraktion er tilbage. Den organiske fraktion moses og bliver omdannet til biopulp. Biopulpen indfødes i anaerobe biogasreaktorer hvor der produceres biogas der anvendes til produktion af elektricitet og evt. varme. Biogassen kan alternativt opgraderes til rent metan der kan injiceres i naturgasnettet.

Den afgassede biomasse anvendes som gødning på landbrugsjord.