BIOGAS


Biogas


Biogas henviser typisk til gas fremstillet ved anaerob udrådning eller fermentering af organisk stof, herunder gylle, spildevandsslam, biologisk nedbrydeligt affald, spildevand, eller enhver anden biologisk nedbrydeligt råstof, under anaerobe forhold. Biogas består primært metan og kuldioxid.

Behandling af bionedbrydeligt affald ved anaerob udrådning er en fantastisk måde at fremstille værdifuldt brændstof på samtidig med, at sygdomsfremkaldende patogener destrueres, affaldsproduktet bliver mere homogent og gødningsværdien bliver forbedret.

Biogas fra en sådan behandling, brænder renere end kul og udleder mindre kuldioxid per energienhed. Indvinding af biogas er en vigtig del af miljøbeskyttelsen, fordi metan er en potent drivhusgas med et stort globalt opvarmning potentiale på 21 gange end kuldioxid.

I et biogasanlæg, er nedbrydningen af de forskellige typer biomasse reguleret og optimeret i rådnetanke. Biogassen der produceres i disse rådnetanke kan udnyttes til at drive gasmotorer, som derefter vil producere strøm og varme eller gassen kan opgraderes til naturgaskvalitet og injiceres i naturgasnettet.

Traditionelt opbevares flydende biomasse i lagertanke eller store laguner, hvorfra metan frigiver til atmosfæren som en kraftig drivhusgas, der er 21 gange mere ødelæggende end CO2. Et biogasanlæg opnår gavn for både destruktion af metan og reducere udledningen af drivhusgasser samtidig med, at der producere el. Denne proces vil også generere klimakreditter som derefter kan sælges og bidrage til at understøtte anlæggets drift.

Q2 har en bred erfaring bases i forbindelse med udnyttelse af biogas. Q2 besidder den nødvendige ekspertise til at bygge biogasanlæg, fra de indledende forundersøgelser gennem teknisk og økonomisk beregninger til den faktiske projektgennemførelse, herunder design, levering, opførelse, installation og idriftsættelse, drift og projektledelse.

EMARsystem ™


Q2 og dens partner, EnviDan har udviklet en ny teknologi kaldet EMARsystemstm (Ekstern Mixing Anaerobe Reaktor System). Det er et produkt af forskning og udvikling, der kombinerer både spildevandsrensning og biogasteknologi, målrettet til organiske spildevand, især palmeoliemøllers spildevand (POME).

EMARsystemet er udviklet for at reducere omkostninger ved etablering af standard stål tanke, samt for at løse de problemer almindeligvis opstår i standard overdækkede laguner. Emar kombinerer effektiviteten af biogasanlæg baseret på stål tanke med billige biogasanlæg lavt i laguner med en simpel overdækning.

EMARsystemsTM gøre brug af de eksisterende laguner eller der bygges nye laguner der fores med PE-liner. Efter forbehandling, bliver spildevandet udrådnet i anaerobe reaktorer kaldes EMAR, hvilket reducerer det kemisk iltforbrug (COD) i spildevandet med op til 90%. Under denne behandling produceres der biogas.

EMARsystemsTM er udformet og dimensioneret til at maksimere energi output i form af brugbare biogas. På samme tid behandles spildevandet så der opnås end COD fjernelse med op til 90%.

EMAR biogas system anbefales i forhold til CSTR (Tank System), hvor de geologiske betingelser gør det dyrt at etablere tunge fundamenter med et lille fodaftryk, som kræves for et CSTR-system. EMARsystemsTM er også fordelagtigt ved installationer på områder med tørv, sump eller svage jordbundsforhold. Fordelen ved kontinuerlig omrøring i en CSTR gennemføres i EMAR ved eksterne gasmixere.